Ved at læse rejsebetingelserne grundigt før bestilling af Jeres rejse, er I sikre på den bedst mulige skiferie.

Bestilling

Rejsen bestiller I på www.UCPA.dk eller på telefon 70 23 41 11. Når rejsen er bestilt fremsender vi rejsebevis samt kvittering på den oplyste email, hvis du intet har modtaget kontakt os venligst hurtigst muligt.

Kontroller at alle rejsedata, og priser svarer til jeres bestilling.

Vi tager imod følgende betalingskort: Dankort, MasterCard, Visa

Depositum

Depositum udgør 1.500,- pr. person for vores rejser. Depositummet samt evt. afbestillingsforsikring skal betales online senest 4 dage efter modtagelsen af reservationsbeviset. Ved indbetaling af depositum er tilmeldingen bindende, og de enkelte rejsedeltagere bekræfter at have læst og accepteret de relevante vilkår og bestemmelser.

Restbeløbet skal uopfordret være UCPA i hænde den dato, som står nævnt i ordrebekræftigelsen. I modsat fald har UCPA ret til at annullere rejsen, og depositum er dermed tabt. Alle betalinger skal foretages samlet for hver bestilling.

Rejse- og deltagerbevis samt deltagerspecifikation skal medbringes på rejsen og fremvises på forlangende. Værelset/lejligheden må kun bebos af de personer, der er tilmeldt rejsen hos UCPA. Hvis du bestiller for flere, gør vi opmærksom på, at de øvrige rejsedeltagere har krav på orientering om alle rejsevilkår og disse rejsebestemmelser.

Priser og ændringer

Ændring af afrejsedato eller rejsemål kan foretages indtil 50 dage før afrejse, såfremt der er ledige pladser på det ønskede rejsemål. Hvis ændringerne ikke kan lade sig gøre, og rejsen derfor må afbestilles, gælder de ovenfor nævnte regler. Ændringer kan, indtil 50 dage før afrejse, foretages imod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 200,- pr. ændring. Eksempler herpå kan være skift til anden indkvartering, ændring i skileje, liftkort m.v. På rejser med rutefly kan ændringer af deltagernes navne ikke foretages senere end 50 dage inden afrejsen. På busrejser kan opsamlingssted ikke ændres de sidste 8 dage inden afrejse.

UCPA har ret til at ændre prisen for en rejse som følge af ændrede valutakurser, skatter og afgifter, oliepriser etc. Hvis eksempelvis lufthavnsskatter stiger med 50,- kr. forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter eller lign. Prisændringen vil dog ikke kunne foregå senere end 20 dage før afrejse.

UCPA har ret til at ændre afgangstiden for fly og bus op til 48 timer før afrejse.

Rejsens pris

Boligen må kun benyttes af de personer, der er tilmeldt rejsen hos UCPA. I de tilfælde, hvor en eller flere deltagere i et selskab afbestiller rejsen eller på grund af sygdom el. lign. bliver forhindret i at deltage i rejsen, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i lejlighed/hotelværelse til det faktiske antal rejsende, og prisen pr. person justeres i overensstemmelse hermed. Hvor dette ikke er muligt, eller hvis de rejsende ønsker at blive boende i den oprindelige lejlighed/hotelværelse, vil prisen blive justeret herefter.

Valutakurs

Alle priser på vores hjemmeside er beregnet ud fra valutakurser pr. 30. maj 2014.

 

Afbestilling af rejsen

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse rejsen, skal UCPA kontaktes pr. telefon. Vi skal herefter have et skriftligt afbud eller afbud pr. e-mail til info@UCPA.dk senest 48 timer efter dit telefoniske afbud, dog altid inden rejsens påbegyndelse. Ved afbestilling af rejsen gælder følgende regler og frister:

 

  • Afbestilles rejsen mere end 60 dage før afrejse, mistes depositum.
  • Afbestilles rejsen mellem 30 og 60 dage før afrejse 50 % af rejsens totale pris.
  • Afbestilles mindre end 30 dage før afrejse, mistes hele rejsens pris.
  • Ved afbestilling af en pakkerejse indeholdende liftkort, indgår værdien af liftkortet i pakkerejsen, og liftkortet kan ikke refunderes separat.

Kommer du for sent til det aftalte mødested (påstigningssted) ved afrejse, vil du ikke kunne forvente nogen form for godtgørelse.

Hvis en rejsedeltager, der ønsker at afbestille kan finde en anden person, der ønsker at overtage pladsen, kan dette ske mod et gebyr på 200 kr. for bus og kør-selv rejser. Ved flyrejser er gebyret på 500 kr., såfremt at flyselskabet giver lov til navneændring.

Arrangørens aflysning af en rejse

Rejsebureauet har ret til at aflyse en rejse eller et delarrangement, såfremt antallet af tilmeldinger 14 dage inden afrejse er under 75 % af det antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende afgang. I så fald skal rejsedeltagerne informeres telefonisk eller skriftligt hurtigst muligt. Lider rejsedeltageren tab som følge af rejsebureauets ændringer eller aflysninger, skal dette godtgøres med mindre dette skyldes:

1. For få tilmeldinger.

2. Rejsedeltagerens egne forhold.

3. Udefrakommende omstændigheder (force majeure).

Rejsebureauet kan senest 5 hverdage efter bestilling af rejsen annullere rejsen, hvis rejsebureauets lokale samarbejdspartner på destinationen ikke genbekræfter bestillingen af indkvarteringen. Bliver bureauet nødt til at annullere rejsen skal dette ske telefonisk eller skriftligt pr. brev eller mail hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter bestilling.

 

Arrangørens ansvar

UCPA kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol.

UCPA forbeholder sig endvidere ret til at ændre tidspunktet for hjemrejsen grundet vejrmæssige og/eller trafikale forhold, uden at det tilkommer den rejsende nogen form for kompensation for uudnyttede ferieaktiviteter. Enhver deltagelse i arrangementer, arrangeret eller henvist af UCPA, sker for den rejsendes egen regning og risiko. UCPA vil aldrig kunne gøres ansvarlig for opståede skader på egen eller tredjeperson samt tingskader.

Bagage

Endvidere kan UCPA ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer eller beskadiges under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke hvis disse opbevares i et af UCPA’s anviste og aflåste lokale eller transporteres i et af UCPA’s anviste transportmidler.

Det gælder derudover, at ved bortkomst eller skader på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vores transportørers side, skal der rettes henvendelse til eget forsikringsselskab. Rejsedeltagerne bør sikre sig at være tilfredsstillende dækket ved bortkomst eller beskadigelse af bagage under hele rejsen. Dette kan man enten være ved egen forsikring eller ved at tegne en rejseforsikring.

Rejsedeltagerne bør derudover på forhånd sikre sig, at der ikke er selvrisiko på forsikringen, da selvrisiko betragtes som manglende forsikring.

Det er ikke tilladt at pakke tøj sammen med skiudstyr. Ved forsinkelse på flytransport af skiudstyr stiller UCPA gratis udstyr til rådighed mod forevisning af kvittering for skitransport og PIR-rapport fra lufthavnen. Der ydes ikke kompensation for skitransport-tillægget.

De regler for vægten er for busserne 25 kilo (maks. En taske/kuffert, en skitaske og en støvle taske). Dog må det ikke overskride en samlet vægt på 25 kilo. Busselskabet kan nægte at medtage baggage, der overskrider denne vægt. Man kan tilkøbe ekstra baggage via hjemmesiden 20 kg. koster 400 kr. Grunden til denne regel, er at 90 % af alle forsinkelser skyldes for meget baggage I busserne, og den tid det tager at pakke, og om-pakke busserne.

Hvis rejsen er købt med et fly, så er der en vægt begrænsning på 15 kilo. Hvis du selv har ski og støvler, skal der købes et skitillæg, som koster 400 kr.

 

UCPA’s erstatningspligt

UCPA er ansvarlig og har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer.

UCPA kan ikke gøres ansvarlig for lukning af skiområdet eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignende. Al færdsel i skiområdet sker på eget ansvar. Der tilkommer ikke den rejsende kompensation ved programændringer, der skyldes regler fra det pågældende lands myndigheders side, eksempelvis regler, der fører til aflysning af eksempelvis pistevisning.

Særlige ønsker

UCPA forsøger så vidt muligt at efterkomme specifikke ønsker, oplyst ved bestilling af rejsen, eksempelvis beliggenhed af lejlighed, særlig placering i bus, fly m.v., men UCPA kan ikke garantere dette og kan ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt et ønske ikke kan efterkommes. Specialaftaler der ikke er påført rejsebeviset, er bureauet uvedkommende.

Depositum og rådighed over ferieboligen

Lejligheden er til rådighed fra kl. 17.00 på ankomstdagen til kl. 09.00 på hjemrejsedagen. Ved modtagelsen af nøglen til ferieboligen skal der betales depositum. Der opkræves et depositum på ca. 100 – 200 € pr. person. Depositum kan normalt afregnes med internationalt kreditkort. Depositum refunderes på afrejsedagen eller eftersendes til Danmark, såfremt boligen efterlades i ordentlig stand. For grupper gælder særlige regler for betaling af depositum. Reglerne vil fremgå af det udsendte materiale.

Den rejsendes ansvar

Rejsedeltagere er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som UCPA eller dennes repræsentanter samt fly, og busselskaber fastsætter. Rejsedeltageren skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller, lejligheder m.v.

Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra UCPA og det bookede hotel/lejlighed. Videre ophold og hjemrejse må foretages for egen regning. Den rejsende er erstatningsansvarlig efter alm. erstatningsregler for skader forvoldt mod UCPA, dennes repræsentanter og andre, som UCPA samarbejder med. UCPA er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det depositummet for lejlighed/chalet/hotelværelse, såfremt ovenstående overtrædes. Alle beboere i en lejlighed/chalet/hotelværelse hæfter solidarisk for enhver skade på indkvarteringen.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas og evt. visum, og det påhviler den rejsende selv at afholde alle eventuelle udgifter, som skyldes mangler i disse formaliteter. Rejsebeviset udsendes med e-mail fra UCPA. Den rejsende skal kontrollere det tilsendte materiale. Det er den rejsendes eget ansvar at holde sig orienteret om eventuelt ændret afrejsetidspunkt eller afrejsested. Den rejsende har ligeledes selv pligt til at holde sig orienteret hos UCPA´s repræsentanter eller gennem opslag på destinationen om hjemrejsetidspunktet.

Vi anbefaler, at man kontakter UCPA’s lokale repræsentant 24 timer før planlagt hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for hjemrejsen. På destinationer uden lokal repræsentant kan nødnummeret, som er oplyst i rejseinformation kontaktes.

Husk at medbringe det gule sygesikringsbevis. Det gælder på alle vores rejsemål i Europa og dækker udgifter til læge og medicin, men ikke til lægeordineret hjemtransport. Er du bosat på Grønland/Færøerne, skal du være opmærksom på, at den offentlige sygesikring ikke dækker ved sygdom og hjemtransport. Forsikring for lægeordineret hjemtransport kan tegnes gennem Gouda A/S. Har den rejsende ingen forsikring for lægeordineret hjemtransport, fralægger UCPA sig ansvaret for at hjælpe den rejsende hjem. Yderligere dækning kan opnås ved at tegne en skisportsforsikring gennem Gouda A/S.

Luftfartselskabets ansvar

Flyvning til og fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Montreal-konventionen af 1999 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning. Hvor ikke andet er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

Reklamationer

Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes over for rejselederen eller en repræsentant for UCPA, så vi har mulighed for at udbedre skaden. Hvor der ikke er en repræsentant fra UCPA skal reklamationer rettes til vores kontor på tlf. 70 10 00 10. Såfremt den rejsende efter rejseafslutning stadig mener at have noget at anke over, skal dette meddeles UCPA skriftligt senest 3 uger efter hjemkomsten. Senere reklamationer modtages ikke.

Afbestillingsforsikring

UCPA anbefaler, at du tegner en sygeafbestillingsforsikring, som er jeres sikkerhed for, at I i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve sygeafbestillingsforsikringen.

Afbestillingsforsikringen koster 295 – 375 kr.  afhængig af valgt rejse og skal bestilles sammen med rejsen og betales sammen med depositum for rejsen.

Læse mere om Afbestillingsforsikring her

Deres sikkerhed

UCPA Denmark er et brand under TR Rejser ApS og har CVR: 41573953,  TR Rejser er tilsluttet den lovpligtige rejsegarantifond reg.nr. 3308.

Der tages forbehold for evt. trykfejl på website og trykt materiale.